Funkcje matematyczne w Excel VBA 6


1. Opis funkcji matematycznych w Excel VBA

Poniżej przedstawiam nazwy oraz opisy wszystkich standardowych funkcji matematycznych w Excel VBA. Jak widzisz funkcje takie jak RND() nie wymagają wprowadzenia argumentów. Funkcje takie jak ROUND() wymagają 2 argumentów – wartości oraz liczby miejsc po przecinku do której zaokrąglimy naszą wartość. Liczby z miejscami dziesiętnymi w VBA wprowadzamy z użyciem kropki”.”, a nie przecinka, tak jak to się odbywa w arkuszu Excela.

FunkcjaOpis
ABS()Zwraca wartość bezwzględną liczby
EXP()Funkcja zwraca wartość wykładniczą. Dla przykładu EXP(1) zwróci nam liczbę Eulera ~2,71828182845905
FIX()Zwraca wynik w formie liczby całkowitej. W przypadku liczb ujemnych zaokrągla do góry.
INT()Jak FIX() zwraca wynik w formie liczby całkowitej. W przypadku liczb ujemnych zaokrągla do dołu.
LOG()Zwraca logarytm z argumentu
RND()Zwraca liczbę losową z zakresu <0;1>
ROUND()Zaokrągla liczbę do x miejsc po przecinku
SQR()Pierwiastek z argumentu
SGN()Zwraca znak liczby, a więc 1, -1, bądź 0
SIN()Funkcja trygonometryczna sinus
COS()Funkcja trygonometryczna cosinus
TAN()Funkcja trygonometryczna tangens
ATN()Funkcja trygonometryczna arcustangens

2. Funkcje matematyczne VBA – przykład wykorzystania

Czas na przetestowanie naszych funkcji. Stwórzmy prosty program, wprowadzający do komórek naszego arkusza wyniki wszystkich funkcji matematycznych.

Kurs Excel VBA - Funkcje matematyczne VBA

Kurs Excel VBA – Funkcje matematyczne VBA

Poniżej wykorzystanie funkcji trygonometrycznych:

Jeśli funkcje matematyczne VBA chciałbyś zastosować w połączeniu z funkcjami arkusza, zapraszam do kolejnych części naszego szkolenia VBA. Dowiesz się jak korzystając z VBA wywołać dowolną funkcję matematyczną z arkusza Excel.

3. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 Zamień liczbę 33,445 na liczbę całkowitą. Spróbuj użyć w tym celu trzech różnych funkcji.

3.2 Dla liczby -21 wykonaj następujące działania w kodzie VBA, które wyświetlisz w formie okna MsgBox: obliczenie wartości bezwzględnej, pierwiastkowanie, oraz zaokrąglenie do 3 miejsc po przecinku. Na koniec pomnóż liczbę przez 5.

3.3 Dla ambitnych: Mając do dyspozycji funkcję tangens, oblicz funkcję cotangens z π/4.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

6 komentarzy do “Funkcje matematyczne w Excel VBA

 • Kuba

  Sub Functions3_1()

  Dim number As Long

  number = 33.445

  Range(“A1”).Value = Fix(number)
  Range(“A2”).Value = Int(number)
  Range(“A3”).Value = Round(number, 0)

  End Sub

  Sub Functions3_2()

  Dim number As Long

  number = -21

  MsgBox (Round(Sqr(Abs(number))) * 5)

  End Sub

 • Grzegorz_Gie

  Sub zadanie_13()

  Dim liczba As Double
  liczba = 33.445
  Cells(1, 5).Value = Fix(liczba)
  Cells(2, 5).Value = Int(liczba)
  Cells(3, 5).Value = Round(liczba, 0)

  End Sub

  Sub zadanie_13_2()

  Dim liczba As Integer
  liczba = -21
  MsgBox (Abs(liczba) & vbCrLf & Sqr(Abs(liczba)) & vbCrLf & Round(Sqr(Abs(liczba)), 3) & vbCrLf & Round(Sqr(Abs(liczba)), 3) * 5)

  End Sub

 • Marcin

  Zadanie 3.1

  Option Explicit
  Sub FunkcjeMatematyczne3()

  Range(“C1”) = Round(33.445, 0)
  Range(“C2”) = Fix(33.445)
  Range(“C3”) = Int(33.445)

  End Sub

  Zadanie 3.2

  Option Explicit
  Sub FunkcteMatematyczne4()

  Dim sinDzialanie1 As Single
  Dim sinDzialanie2 As Single
  Dim sinDzialanie3 As Single
  Dim sinDzialanie4 As Single

  sinDzialanie1 = MsgBox(Abs(-21))
  sinDzialanie2 = MsgBox(Sqr(sinDzialanie1))
  sinDzialanie3 = MsgBox(Round(sinDzialanie2, 3))
  sinDzialanie4 = MsgBox(sinDzialanie3 * 5)

  End Sub

   

  Zadanie 3.3