Funkcje znakowe w Excel VBA 13


1. Funkcje znakowe VBA w Excel

Excelowe VBA oferuje nam szereg użytecznych funkcji znakowych. Nie możemy ich liczby porównywać oczywiście do liczby funkcji w arkuszu Excel i co najważniejsze nie są to te same funkcje. Wykorzystanie funkcji arkuszowych w naszym kodzie VBA opiszemy w osobnym rozdziale. Funkcje znakowe podobnie jak funkcje matematyczne możemy ze sobą łączyć.Możemy także zagnieżdżać jedną funkcję w drugiej. Poniżej tabela zawierająca wszystkie funkcje znakowe w VBA oraz ich dokładny opis.

2. Funkcje znakowe VBA – wykaz funkcji

ASC(string)Funkcja zamienia podany w argumencie znak na kolejny numer znaku w kodzie ASCII
CHR(string)Odwrotność funkcji ASCII. Zamienia kolejny znak numeryczny na znak w kodzie ASCII.
INSTR(string_1, string_2)Funkcja wyszukuje w ciągu znaków string_2 frazę zawartą w string_1, zwracając jego pozycję w formie liczby/miejsca, które kolejno zajmuje. Zaczyna od lewej strony. Szuka pierwszego wystąpienia
INSTRRREV(string_1, string_2)Funkcja wyszukuje ciągu znaków string_2 w ciągu znaków string_1 zwracając jego pozycję w formie liczby/miejsca, które kolejno zajmuje. Zaczyna od prawej strony. Szuka pierwszego wystąpienia
LCASE(string)Funkcja zamienia wszystkie litery w ciągu znaków na małe litery.
LEFT(string, int)Funkcja zwraca wybraną liczbę znaków z ciągu tekstowego zaczynając od lewej strony.
LEN(string)Funkcja zwraca liczbę znaków w podanym ciągu tekstowym.
LTRIM(string)Funkcja usuwa spacje z lewej strony ciągu tekstowego.
MID(string, int_1, int_2)Funkcja wycina z ciągu znaków string ciąg rozpoczynający się w pozycji int_1 o długości int_2.
REPLACE(string_1, string_2, string_3)Funkcja zamienia w ciągu tekstowym string_1 znaki podane w argumencie string_2 na znaki podane w argumencie string_3. Zamienić możemy zarówno pojedynczy znak, jak i całe frazy.
RIGHT(string, int)Funkcja zwraca wybraną liczbę znaków z ciągu tekstowego zaczynając od prawej strony.
RTRIM(string)Funkcja usuwa spacje z prawej strony ciągu tekstowego.
SPACE(int)Funkcja zwraca określoną w argumencie liczbę spacji
SPLIT(string, delimiter)Funkcja szuka w ciągu string, znaku kończącego delimiter. Następnie usuwa cały tekst występujący za tym znakiem.
STR(number)Zamienia liczbę na typ znakowy String
STRCOMP(string_1, string_2,[rodzaj porównania])Funkcja używana do porównania dwóch wartości tekstowych. Porównuje wartość string_1 z wartością string_2. Jeśli string_1 jest krótszy od string_2, funkcja zwróci wartość -1. Jeśli są równej długości, zwróci 0. Jeśli string_1 jest dłuższy, funkcja zwróci wartość 1.
STRCONV(string, conversion)Funkcja używana o konwersji wartości tekstowych. Zmienia wartość tekstową w zależności od wybranego przez nas drugiego argumentu. Funkcja opisana szerzej w rozdziale „Funkcje formatu i konwersji”
STRREVERSE(string)Zwraca ciąg znaków w porządku odwrotnym, zaczynając od końca ciągu.
TRIM(string)Funkcja usuwa spacje z prawej i lewej strony ciągu tekstowego.
UCASE(string)Funkcja zamienia wszystkie litery w ciągu znaków na wielkie litery.
VAL(string)Funkcja wyszukuje w ciągu tekstowym text wszystkie znaki liczbowe, następnie je zwraca. Może służyć do usuwania zer wiodących z naszego ciągu tekstowego.

Niektóre funkcje znakowe VBA jak STRCOMP(), czy SPLIT() umożliwiają wybranie dodatkowych nieopisanych wyżej parametrów. Ich zastosowanie szczegółowo opiszę w części dla zaawansowanych.

3. Przykład wykorzystania funkcji znakowych 

Poniżej przykłady wykorzystania wszystkich poznanych w tym rozdziale funkcji znakowych vba. Tak jak w poprzednim rozdziale, tworzymy makro, które wyświetli nam wszystkie funkcje w kolumnie „A” arkusza danych.

Kurs Excel VBA - Funkcje znakowe VBA

Kurs Excel VBA – Funkcje znakowe VBA

Plik Excel z przykładem zamieszczam poniżej:

kurs_excel_vba_funkcje_znakowe

4. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

4.1 Działając na zdaniu „Funkcje znakowe VBA”. Wykonaj następujące działania przy użyciu funkcji tekstowych: zlicz długość ciągu znaków ; zamień wszystkie litery na litery wielkie; zamień frazę VBA na frazę VisualBasic ; wytnij z tekstu 5 znaków zaczynając od lewej strony.

4.2 Przy pomocy okienka InputBox wprowadz do VBA zmienną tekstową o wartości 004535. Następnie zamień ją na liczbę i przy użyciu funkcji matematycznej wyciągnij z niej pierwiastek.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

13 komentarzy do “Funkcje znakowe w Excel VBA

  • Zuzia

   Zad. 4.2 ( nie mam pewności czy dobrze )

   Sub ZmTekstNaLiczb()

   Dim strValue As String
   strValue = InputBox(„Podaj zmienną tekstową: „)
   Dim intValue As Integer
   intValue = strValue
   MsgBox (Sqr(intValue))

   End Sub

 • Grzegorz_Gie

  Sub zadanie1()

  Dim tekst As String
  tekst = „Funkcje znakowe VBA”
  Range(„d1”).Value = Len(tekst)
  Range(„d2”).Value = UCase(tekst)
  Range(„d3”).Value = Replace(tekst, „VBA”, „Visual Basic”)
  Range(„d4”).Value = Left(tekst, 5)

  End Sub

  Sub zadanie2()

  Dim wartosc As String
  wartosc = „004535”

  Range(„a1”).Value = Sqr(Val(InputBox(„Wprowadź wartość”, , wartosc)))

  End Sub

  • Ewa

   > wytnij z tekstu 5 znaków zaczynając od lewej strony.

   z postu powyzej:
   > Range(“d4”).Value = Left(tekst, 5)

   Szczerze mowiac, to ja to „wytnij” rozumiem jako „usun”, czyli wynikiem ma byc „je znakowe VBA”
   Wowczas:

   MsgBox („Usuniecie 5-ciu pierwszych znakow: ” & Right(s, Len(s) – 5))

 • Marcin

  Zadanie 4.1

  Option Explicit
  Sub FunkcjeZnakowe2()

  MsgBox („Zwrot 'Funkcje znakowe VBA’ ma długość ” & Len(„Funkcje znakowe VBA”) & ” znaków”)
  MsgBox („Zwrot 'Funkcje znakowe VBA’ zamieniony na litery wielkie wygląda tak: ” & UCase(„Funkcje znakowe VBA”))
  MsgBox („A teraz zamienimy zwrot 'VBA’ na coś innego. Tadam!!! –> ” & Replace(„Funkcje znakowe VBA”, „VBA”, „VisualBasic”))
  MsgBox („Wycinamy 5 znaków z lewen strony wyrażenia 'Funkcje znakowe VBA’. Oto one: ” & Left(„Funkcje znakowe VBA”, 5))

  End Sub

  Zadanie 4.2

  Option Explicit
  Sub ZmienneTekstowe3()

  Dim strTekst As String
  Dim sinLiczba As Single

  strTekst = InputBox(„Wprowadź liczbę 004535”)
  sinLiczba = Val(strTekst)
  MsgBox Sqr(sinLiczba)

  End Sub

 • Dominika

  Sub eksperyment()
  Range(„G5”).Value = Len(„Funkcje znakowe w VBA”)
  Range(„G6”).Value = UCase(„Funkcje znakowe w VBA”)
  Range(„G7”).Value = Replace(„Funkcje znakowe w VBA”, „VBA”, „Visual Basic for aplikacation”)
  Range(„G8”).Value = Mid(„Funkcje znakowe w VBA”, 6, 50)

  End Sub

 • Kacper

  Zadanie 4.2

   

  Sub L15_Zadanie_2()

  Dim strValue As String

  strValue = InputBox(„Wprowadź wartość 004535:”)
  MsgBox (Sqr(Val(strValue)))

  End Sub

  Tak przygotowana funkcja działa i zwraca prawidłową wartość, nawet gdy pominę funkcję VAL(). Czy VBA zostały wyposażone w jakąś funkcję, która automatycznie rozpoznaje, że w zmiennej zadeklarowanej jako ciąg znaków („String”) są podane same liczby i pozwala przeprowadzić obliczenia bez konieczności zmiany typu zmiennej na np. „Single”?

 • Weronika

  Ad. 4.1

  Sub Znaki()
  Dim Tekst As String

  Tekst = „Funkcje znakowe VBA”

  Cells(1, 1) = Tekst
  Cells(2, 1) = „Ilość znaków w tekście:”
  Cells(3, 1) = „Zamiana liter na wielkie:”
  Cells(4, 1) = „VBA na VisualBasic:”
  Cells(5, 1) = „5 znaków od lewej strony:”

  Cells(2, 2) = Len(Tekst)
  Cells(3, 2) = UCase(Tekst)
  Cells(4, 2) = Replace(Tekst, „VBA”, „VisualBasic”)
  Cells(5, 2) = Left(Tekst, 5)

  End Sub

 • Weronika

  Ad. 4.2

  Sub Zamiana()

  Dim Tekst As String

  Tekst = InputBox(„Wprowadź liczbę 004535”)

  Cells(1, 1) = Tekst
  Cells(2, 1) = „Zamiana na liczbę”
  Cells(3, 1) = „Pierwiastek z liczby”

  Cells(2, 2) = Val(Cells(1, 1))
  Cells(3, 2) = Sqr(Cells(2, 2))

  End Sub