Pętla For Next w Excel VBA 13


1. Pętla For Next VBA – informacje podstawowe

Pętla For Next VBA jest kolejną pętlą, którą poznamy. W najprostszej postaci pętla umożliwia nam wprowadzenie z góry liczby powtórzeń instrukcji, która ma zostać wykonana. Dla przykładu spróbujmy wykorzystać naszą pętlę do wyświetlenia tekstu “Przykład pętli For Next” w komórkach od “A1” do “A10” w arkuszu danych Excela.

Sam schemat działania wygląda następująco:

 • For – słowo kluczowe, rozpoczyna pętle For Next
 • Licznik – określa liczbę powtórzeń pętli
 • start – Liczba początkowa licznika np 1
 • koniec – Liczba końcowa licznika np 10
 • [Step interwal] – ustawiamy go opcjonalnie, np gdy chcemy, aby pętla zwiększała się o inną liczbę niż 1 podczas powtórzenia.
 • [instrukcje] – Nasz blok kodu, który ma się wykonywać w ramach pętli
 • Next – wyraz kończący pętlę
 • [licznik] – wyraz opcjonalny. Oznacza tyle, że w ramach pętli zwiększać ma się licznik

2. Przykład pętli For Next

Wiemy już czym jest pętla For Next VBA. Spróbujmy wykonać nieco trudniejszy przykład z wykorzystaniem tej pętli. Naszym zadaniem będzie tak jak w poprzednich przykładach wyświetlenie serii liczb. Będą to liczby parzyste z zakresu od 0 do 100.

W przykładzie wyświetliliśmy liczby parzyste z zakresu od 0 do 100. Wykorzystaliśmy także interwał Step w celu zwiększania licznika o 2 za każdym powtórzeniem pętli.Jak widzimy nasze liczby wprowadziły się do arkusza w najprostszy sposób, a więc w co drugą komórkę. Zrobiliśmy tak, by przetestować działanie interwału Step w naszej pętli. Przemodelujmy nasz kod, w ten sposób, by liczby parzyste wyświetliły się w wierszach następujących po sobie.

Podobnie jak w przypadku pętli Do Loop, pętlę For Next VBA można zakończyć przed zaplanowanym wykonaniem wskazanym przez licznik. Używamy do tego frazy Exit For.

Kurs Excel VBA - Pętla For Next VBA

Kurs Excel VBA – Pętla For Next VBA

3. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

3.1 Stwórz tabliczkę mnożenia przy użyciu pętli For…Next

3.2 Stwórz prostą tabelkę z użyciem pętli For…Next, która generuje listę osób w formie osoba1, osoba2, osoba3 …itp. W drugiej kolumnie za pomocą funkcji RND() i pętli dopisz wiek osoby z przedziału 18 – 65. Lista powinna zawierać 50 pozycji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

13 komentarzy do “Pętla For Next w Excel VBA

  • Iza

   Sub PetlaForNextZadanie1()
   ‘3.1 Stwórz tabliczkę mnożenia przy użyciu pętli For…Next

   Dim intRow As Integer
   Dim intColumn As Integer

   For intColumn = 1 To 10

   For intRow = 1 To 10
   Cells(intRow, intColumn) = intRow * intColumn
   Next

   Next

   End Sub

 • Mateusz

  Takie cudo wyskrobalem

  Sub Ludzie()

  Dim intCounter As Integer
  Dim intColumn As Integer
  Dim intRow As Integer

  ‘wstawiamy naglówki kolumn
  Cells(1, 1) = “Osoba”
  Cells(1, 2) = “Wiek”

  intCounter = 1

  For intRow = 1 To 50
  Cells(intRow + 1, 1) = “osoba” & intCounter * intRow
  Next

  intCounter = 1
  intRow = 0

  For intRow = 1 To 50
  Cells(intRow + 1, 2) = Int((65 – 18 + 1) * Rnd + 18) ‘Calkowita liczba losowa od 90kdo 100k

  Next

  End Sub

 • Michał

  Sub osoby_wiek()
  Dim intRow As Integer
  Dim intwiek As Integer

  Cells(1, 1) = “Osoba”
  Cells(1, 2) = “Wiek”

  For intRow = 2 To 51
  Cells(intRow, 1) = “Osoba” & intRow – 1
  Cells(intRow, 2) = Int(Rnd * (65 – 18) + 18)
  Next

  End Sub

 • Piekny Wojciech

  Sub lista_osob()

  Dim lista As Byte
  Dim wiek As Byte

  For lista = 1 To 50
  Cells(lista, 1) = “osoba” & lista
  wiek = 1
  Do Until wiek >= 18 And wiek <= 65
  wiek = Fix(Rnd() * 100)
  Cells(lista, 2) = wiek
  Loop
  Next

  End Sub

 • Tomo G

  Sub osobywiek()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To 50
  Cells(i, 1) = “osoba” & i
  Cells(i, 2) = Int(18 + 47 * Rnd())
  Next
  End Sub

 • Sylwek

  Sub tabliczka_mnozenia()
  Dim a As Integer
  Dim b As Integer

  For a = 1 To 10
  For b = 1 To 10
  Cells(a, b) = a * b
  Next
  Next

  End Sub

 • Tomasz

  Sub procka2()

  Dim counter As Integer

  For counter = 1 To 50

  Cells(counter, 1) = “osoba” & counter
  Cells(counter, 1).Select
  ActiveCell.Offset(0, 1).Value = WorksheetFunction.RandBetween(18, 65)

  Next counter

  End Sub

 • kaczan

  Sub NextForExample3_2()

  Dim intLicznk As Integer

  Cells(1, 1) = “Lista Osób”
  Cells(1, 2) = “Wiek Osoby”

  For intLicznik = 1 To 50

  Cells(intLicznik + 1, 1) = “Osoba” & intLicznik
  Cells(intLicznik + 1, 2) = 18 + Round((65 – 18) * Rnd())

  Next

  End Sub

   

  Zrobiłem to zadanie z wykorzystaniem jednej pętli. Mam pytanie, czy takie podejście jest prawidłowe, czy raczej powinienem robić osobną pętlę do każdej kolumny, skoro jest to kolejne działanie?

 • Patryk

 • Weronika

  zad. 1

  zad. 2