Pętla Do Loop w Excel VBA 11


1. Schemat działania pętli Do While Loop

Pętla While…Wend, którą poznaliśmy w poprzednim rozdziale jest najprostszą pętlą w Excelowym VBA. Pętla, która daje nam więcej możliwości to Do…Loop. Daje nam ona wiele więcej możliwości. Możemy np zakończyć wykonywanie instrukcji wcześniej, poprzez wprowadzenie warunku wyjścia. Nasza kontrola nad wykonywaniem instrukcji jest znacznie większa. Poniżej podstawowy schemat pętli Do…Loop:

2. Rodzaje pętli Do…Loop

Pętle Do…Loop możemy podzielić na 5 kategorii. Ich dokładny opis zamieszczam w tabelce poniżej.

Rodzaj pętliOpis
Do While LoopPętla z warunkiem wejścia. Pętla Do While Loop uruchamia się po raz pierwszy, gdy warunek jest spełniony. Oznacza to tyle co “odtwarzaj instrukcję gdy warunek jest spełniony”.
Do Until LoopPętla z warunkiem wyjścia. Pętla uruchamia się po raz pierwszy i działa do momentu, aż warunek zostanie spełniony. Oznacza to tyle co “odtwarzaj instrukcję, dopóki warunek zostanie spełniony”. Gdy warunek zostanie spełniony następuje wyjście z pętli
Do Loop WhilePętla z warunkiem wejścia. Pętla uruchamia się i wykonuje 1 raz, po czym następuje sprawdzenie, czy instrukcja może wejść w pętlę po raz kolejny. Gdy warunek jest spełniony pętla uruchomi się po raz kolejny.
Do Loop UntilPętla z warunkiem wyjścia. Pętla uruchamia się i wykonuje 1 raz, po czym następuje sprawdzenie, czy instrukcja może wejść w pętlę po raz kolejny. Gdy warunek jest spełniony nastąpi wyjście z pętli.
Do LoopPętla bez określonego warunku. Możemy ją zatrzymać np przy pomocy instrukcji Exit Loop oraz instrukcji If Then Else.

Naszą pętlę możemy zakończyć przed spełnieniem warunku. Służy do tego instrukcja Exit Do. Używamy jej np, gdy chcemy, by jeszcze jakiś dodatkowy warunek mógł zakończyć pętle. Warunek, którego nie napisaliśmy  po While lub Until.

3. Przykład pętli w pętli

Spróbujmy zrobić w naszym arkuszu VBA prostą tabliczkę mnożenia. Wykorzystamy do tego celu poznane nam pętle Do Until Loop i Do loop Until. W pierwszej kolejności stwórzmy prostą pętlę, wypełniającą nam 10 kolumn pierwszego wiersza w naszym arkuszu:

W powyższym przykładzie celowo wprowadziliśmy od razu obie zmienne dla kolumn i wierszy. Wykorzystamy je w pełni kończąc nasz przykład. Gdy mamy już makro wypełniające pierwszy wiersz, zapętlamy je powiększając za każdym razem licznik dla wierszy o 1. W ten sposób w naszym arkuszu utworzy się tabliczka mnożenia do 100.

4. Przykład wykorzystania pętli

W przykładzie z użyciem pętli stworzymy prostą bazę osób. Po stworzeniu bazy zajmiemy się analizą danych z użyciem poznanych wcześniej funkcji i możliwości VBA. Na początek stwórzmy prostą tabelę, w której naszymi kolumnami będą Liczba porządkowa, numer indeksu, data egzaminu, wynik egzaminu, ocena słowna. Dodatkowo kolumnę Liczby porządkowej  wypełnijmy kolejno liczbami od 1 do 30.

Kurs Excel VBA - Pętla Do Loop

Kurs Excel VBA – Pętla Do Loop

W ten sposób uzyskaliśmy prostą tabelkę do której możemy wprowadzać dane. W następnej kolejności przy użyciu funkcji generowania liczb losowych zmodyfikujmy nasz skrypt, tak aby:

 • Kolumna Numer Indeksu była wypełniona liczbami losowymi z przedział od 90000 do 100000
 • Kolumna Data egzaminu była wypełniona datą z dnia dzisiejszego – 10 dni
 • Kolumna Wynik egzaminu zawierała liczby losowe od 1 do 100
 • Dane zawarte w kolumnie Ocena słowna powinny odnosić się do wyników w następujący sposób: wyniki od 0 do 33 otrzymują wartość “Poprawka”. Wartości od 34 do 67 otrzymują wartość “Zdał”. Wartości większe od  67 otrzymują wartość “Zdał z wyróżnieniem”.

Liczby losowe tworzymy przy wykorzystaniu funkcji RND(). Możemy w ten sposób wygenerować liczby losowe z przedziału od 0 do 1. Wylosowaną liczbę możemy zamienić na liczby całkowite używając funkcji INT(). Funkcje te są bardziej szczegółowo opisane w artykule o funkcjach matematycznych VBA. Do dzieła !

Plik z rozwiązaniem zadania zamieszczam poniżej:

Kurs_excel_vba_baza_osob

5. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

5.1 Stwórz tabliczkę mnożenia z wykorzystaniem pętli Do While Loop.

5.2 Przy użyciu pętli wylistuj w arkuszu wszystkie liczby parzyste od 0 do 100.

5.3 Przy użyciu pętli wylistuj wszystkie liczby z zakresu od 0 do 100 podzielne przez 4.

5.4 Zmodyfikuj przykład z bazą osób dodając kolor w kolumnie nr 5. W zależności od wyniku egzaminu wynikowi Zdał odpowiada kolor żółty, wynikowi poprawka kolor czerwony. Dla wyniku Zdał z wyróżnieniem przypisz kolor zielony.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

11 komentarzy do “Pętla Do Loop w Excel VBA

 • PLNY

  zadanie 2 proszę:
  Option Explicit
  Sub PetlaPrzyklad()
  ‘pętla wyświetlająca liczby parzyste od 0 do 100 w arkuszu
  Dim intLicznik As Integer
  intLicznik = 0
  While intLicznik <= 50
  Cells(intLicznik + 1, 1) = intLicznik * 2
  intLicznik = intLicznik + 1
  Wend
  End Sub

 • GreG

  Zad 2.
  Sub ListowanieParzyste()

  Dim intRow As Integer
  Dim intVal As Integer

  intRow = 1
  intVal = 0

  Do Until intVal > 100
  Cells(intRow, 1) = intVal
  intRow = intRow + 1
  intVal = intVal + 2
  Loop

  End Sub

  Zad 3.
  Sub ListowanieDzielnePrzez4()

  Dim intRow As Integer
  Dim intVal As Integer

  intRow = 1
  intVal = 4

  Do Until intVal > 100
  Cells(intRow, 1) = intVal
  intRow = intRow + 1
  intVal = intVal + 4
  Loop

  End Sub

 • Pawel

  Sub Loop4()
  Dim intRow As Integer
  Dim intLicznik As Integer
  intRow = 1
  intLicznik = 1

  Do While intLicznik <= 100
  If intLicznik Mod 4 = 0 Then
  Cells(intRow, 1) = intLicznik
  intRow = intRow + 1
  Else

  End If
  intLicznik = intLicznik + 1
  Loop
  End Sub

 • robaldo

  Mam pytanie odnośnie tabliczki mnożenia. Dlaczego jeśli zadeklarujemy intCol=1 przed wejściem do pierwszej pętli to wyświetla się tylko pierwszy wiersz mnożenia?

 • Marcin

  5.1

   

  Option Explicit

  Sub LoopZadanie5_1()

  Dim intRow As Integer
  Dim intCol As Integer

  intRow = 1
  intCol = 1

  Do While intRow <= 10

  Do While intCol <= 10

  Cells(intRow, intCol) = intRow * intCol

  intCol = intCol + 1

  Loop

  intRow = intRow + 1

  intCol = 1

  Loop

  End Sub

   

  5.2

   

  Option Explicit

  Sub LoopZadanie5_2()

  Dim intCounter As Integer
  Dim intRow As Integer

  intCounter = 0
  intRow = 1

  Do While intCounter <= 100
  Cells(intRow, 1) = intCounter
  intCounter = intCounter + 2
  intRow = intRow + 1
  Loop

  End Sub

   

  5.3

   

  Option Explicit

  Sub LoopZadanie5_3()

  Dim intCounter As Integer
  Dim intRow As Integer

  intRow = 1
  intCounter = 4

  Do While intCounter <= 100
  Cells(intRow, 1) = intCounter
  intRow = intRow + 1
  intCounter = intCounter + 4
  Loop

  End Sub

   

  5.4

   

  Option Explicit

  Sub LoopZadanie5_4()

  Dim intCounter As Integer
  Dim intColumn As Integer
  Dim intRow As Integer

  ‘Nagłówki tabeli
  Cells(1, 1) = “Liczba porządkowa”
  Cells(1, 2) = “Numer indeksu”
  Cells(1, 3) = “Data egzaminu”
  Cells(1, 4) = “Wynik egzaminu”
  Cells(1, 5) = “Ocena słowna”

  intCounter = 1
  intColumn = 1

  ‘Ustawienie liczb porządkowych
  Do While intCounter <= 30

  Cells(intRow + 2, 1) = intCounter
  intCounter = intCounter + 1
  intRow = intRow + 1

  Loop

  ‘przypisanie wartości początkowych zmiennym DIM
  intCounter = 1
  intRow = 0

  ‘wypełnienie numerów indeksu losowymi liczbami
  Do While intCounter < Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”))

  Cells(intRow + 2, 2) = Int(90000 + Rnd() * 10000)

  intCounter = intCounter + 1
  intRow = intRow + 1

  Loop

  ‘ustawienie parametrów początkowych zmiennych DIM
  intCounter = 1
  intRow = 0

  ‘Wpisanie daty egzaminu
  Do While intCounter < Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”))

  Cells(intRow + 2, 3) = Date – 10

  intCounter = intCounter + 1
  intRow = intRow + 1

  Loop

  ‘ustawiamy początkowe wartości parametrów
  intCounter = 1
  intRow = 0

  ‘generujemy losowy wynik egzaminu dla danego numeru indeksu
  Do While intCounter < Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”))
  Cells(intRow + 2, 4) = Int(Rnd() * 100)

  intCounter = intCounter + 1
  intRow = intRow + 1
  Loop

  ‘ustawiamy wartości początkowe parametrówł
  intCounter = 1
  intRow = 0

  ‘przypisujemy słowna ocenę wyniku egzaminu
  Do While intCounter < Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”))

  If Cells(intRow + 2, 4) <= 33 Then
  Cells(intRow + 2, 5) = “Poprawka”
  ElseIf Cells(intRow + 2, 4) >= 34 And Cells(intRow + 2, 4) <= 67 Then
  Cells(intRow + 2, 5) = “Zdał”
  ElseIf Cells(intRow + 2, 4) > 67 Then
  Cells(intRow + 2, 5) = “Zdał z wyróżnieniem”
  End If

  intCounter = intCounter + 1
  intRow = intRow + 1

  Loop

  ‘ustawiamy wartości początkowe parametrówł
  intCounter = 1
  intRow = 0

  ‘przypisujemy kolory do wyniku egzaminu
  Do While intCounter < Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”))

  If Cells(intRow + 2, 4) <= 33 Then
  Cells(intRow + 2, 5).Select
  With Selection
  .Interior.Color = vbRed
  End With
  ElseIf Cells(intRow + 2, 4) >= 34 And Cells(intRow + 2, 4) <= 67 Then
  Cells(intRow + 2, 5).Select
  With Selection
  .Interior.Color = vbYellow
  End With
  ElseIf Cells(intRow + 2, 4) > 67 Then
  Cells(intRow + 2, 5).Select
  With Selection
  .Interior.Color = vbGreen
  End With
  End If

  intCounter = intCounter + 1
  intRow = intRow + 1

  Loop

  End Sub

 • kaczan

  Sub Parzyste()
  Dim intLicznik As Integer

  intLicznik = 1
  Do Until (intLicznik * 2) > 100
  Cells(intLicznik, 1) = intLicznik * 2
  intLicznik = intLicznik + 1
  Loop
  End Sub

 • Aga

  Cześć,

  czy wykorzystanie pętli mogłoby przyśpieszyć działanie mojego kodu?

  Stworzyłam kod w wykorzystaniem Vlookup, powtarzany 3krotnie, niestety excel mieli to kilka lub nawet kilkanaście minut.

  jest jakiś sposób, żeby przyśpieszyć działanie makro?

  Z góry dzięki wielkie za pomoc!

   

  On Error Resume Next
  Dim Dept_Row As Long
  Dim dept_Clm As Long

  Table1 = ActiveSheet.Range(“i1:i” & Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row)
  Table2 = Sheets(arkuszpast).Range(“i:t”)
  Dept_Row = ActiveSheet.Range(“R1”).Row
  dept_Clm = ActiveSheet.Range(“R1”).Column
  For Each cl In Table1
  ActiveSheet.Cells(Dept_Row, dept_Clm) = Application.WorksheetFunction.VLookup(cl, Table2, 10, False)
  ActiveSheet.Cells(Dept_Row, dept_Clm + 1) = Application.WorksheetFunction.VLookup(cl, Table2, 11, False)
  ActiveSheet.Cells(Dept_Row, dept_Clm + 2) = Application.WorksheetFunction.VLookup(cl, Table2, 12, False)

  Dept_Row = Dept_Row + 1

  Next cl

 • Patryk

  Ostatnie trochę przerobione co do skali ocen.

 • Michał

  Sub tabliczkamnozenia()

  Dim iNtrow As Integer
  Dim iNtcolumn As Integer
  iNtrow = 1
  iNtcolumn = 1

  Do Until iNtcolumn = 11

  Do Until iNtrow = 11

  Cells(iNtrow, iNtcolumn).Value = iNtrow * iNtcolumn
  iNtrow = iNtrow + 1
  Loop

  iNtcolumn = iNtcolumn + 1
  iNtrow = 1
  Loop

  End Sub

 • Weronika

  zad. 1

  zad. 2

  zad. 3

  zad. 4

   

 • Kacper

  Witam,

  Dla zadanie 4 skumulowałem wypełnianie wszystkich kolumn do jednej pętli jak poniżej.

  Wstawianie odzielnej pętli dla tego samego warunku i różnego stopnia skomplikowania wykonywanych czynnościach  jest bardziej przejrzyste i tego nie neguję. Zwłaszcza jest to przydatne przy bardzo skomplikowanym kodzie czynności jakie należy wykonać. Lecz czy skumulowanie wszystkich czynności w jednej pętli o tym samym warunku wpływa na szybkość makra?

  Sub Zadanie_4()

  Dim intCounter As Integer
  Dim intColumn As Integer
  Dim intRow As Integer
  Dim strResult As String

  Cells(1, 1) = “Liczba porządkowa”
  Cells(1, 2) = “Numer indeksu”
  Cells(1, 3) = “Data egzaminu”
  Cells(1, 4) = “Wynik egzaminu”
  Cells(1, 5) = “Ocena słowna”

  intCounter = 1

  Do While intCounter <= 30
  Cells(intRow + 2, 1) = intCounter ‘kolumna liczba porządkowa: liczbami od 1 do 30
  Cells(intRow + 2, 2) = Int(90000 + Rnd() * 10000) ‘ kolumna numer indeksu: całkowita liczba losowa od 90 do 100 tys
  Cells(intRow + 2, 3) = Date – 10 ‘kolumna data egzaminu: wstawiamy datę
  Cells(intRow + 2, 4) = Int(Rnd() * 100) ‘kolumna wynik egzaminu: mnożymy liczbę losową przez 100 i zaokrąglamy
  If Cells(intRow + 2, 4) <= 33 Then ‘kolumna ocena słowna
  strResult = “Poprawka”
  Cells(intRow + 2, 5).Select
  Selection.Interior.Color = vbRed
  ElseIf Cells(intRow + 2, 4) > 33 And Cells(intRow + 2, 4) <= 67 Then
  strResult = “Zdał”
  Cells(intRow + 2, 5).Select
  Selection.Interior.Color = vbYellow
  ElseIf Cells(intRow + 2, 4) > 67 Then
  strResult = “Zdał z wyróżnieniem”
  Cells(intRow + 2, 5).Select
  Selection.Interior.Color = vbGreen
  End If

  Cells(intRow + 2, 5) = strResult
  intCounter = intCounter + 1
  intRow = intRow + 1
  Loop

  End Sub