Instrukcja warunkowa If Then Else w Oracle PL/SQL


1. Czym jest instrukcja warunkowa i jak jej używać w Oracle PL/SQL?

Oracle IF THEN ELSE w PL/SQL to typowa instrukcja warunkowa. Wykonuje blok kodu, jeśli warunek przed blokiem jest spełniony. Jeśli nie jest spełniony mamy do dyspozycji opcjonalne warunki ELSIF i ELSE. Instrukcję IF THEN ELSE w Oracle możemy używać w PL/SQL m. in. w blokach anonimowych, procedurach, funkcjach, triggerach. Składnia PL/SQL If Then Else wygląda następująco:

2. Przykład z użyciem Oracle IF THEN ELSE

Zróbmy przykład bloku anonimowego z użyciem instrukcji warunkowej. Wprowadź do PL/SQL zmienną liczbową i przypisz do niej dowolną liczbę. Za pomocą instrukcji warunkowej sprawdź, czy liczba jest większa czy mniejsza niż 100. Wynik podaj w formie tekstowej wykorzystując do tego drugą zmienną tekstową. W tym przykładzie użyjemy zarówno Oracle IF jak i ELSE.

Oracle If Then Else - Instrukcja warunkowa PL/SQL

Oracle If Then Else – Instrukcja warunkowa PL/SQL

Zróbmy kolejny przykład. W przykładzie użyjemy IF, ELSIF, ELSE. Pobierzmy zaokrągloną średnią zarobków z tabeli HR.EMPLOYEES. Za pomocą instrukcji warunkowej sprawdźmy, czy średnia jest mniejsza niż 6000, pomiędzy 6000, a 7000. W innym wypadku średnia jest większa niż 7000. Wynik, tak jak w poprzednim przykładzie podaj w formie słownej. Średnią zaokrąglij do dołu za pomocą funkcji TRUNC().

3. Przykład funkcji PL/SQL z użyciem instrukcji IF THEN ELSE Oracle.

W ostatnim przykładzie stwórzmy prostą funkcję Oracle z użyciem instrukcji warunkowej PL/SQL. Poniżej warunki funkcji:

  • Funkcja po podaniu wieku w formie liczby od 0 do 100 zwróci wynik, słowny, czy osoba jest pełnoletnia, czy niepełnoletnia.
  • Funkcja dla liczb spoza zakresu zwróci komunikat z prośbą o wprowadzenie poprawnej wartości.
  • Funkcja dodatkowo zaokrągli wiek do liczby całkowitej w dół. Możemy do tego użyć funkcji TRUNC().

PL/SQL IF THEN ELSE w funkcji

PL/SQL IF THEN ELSE w funkcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.