Tworzenie funkcji w Excel VBA – Funkcje użytkownika 12


1. Wprowadzenie do funkcji użytkownika VBA

Zarówno Excel jak i VBA oferują nam szereg użytecznych funkcji. Co jednak, jeśli chcielibyśmy samodzielnie stworzyć funkcję, z której będziemy korzystali w Excelu? Z pomocą przychodzi nam możliwość tworzenia tzw. funkcji użytkownika. Są to funkcje, których kod źródłowy piszemy sami. Możemy z nich korzystać zarówno w kodzie VBA jak i w arkuszu Excela.

2. Najprostsza funkcja użytkownika – Jak napisać funkcję w VBA Excel?

Stwórzmy prostą funkcję użytkownika. Utwórzmy nowy moduł w Edytorze VisualBasic. Funkcja ma zwracać tekst „To jest wynik funkcji” i nie wymaga argumentów. Najprostszy przykład takiej funkcji zamieszczam poniżej:

Jak widzisz najprostsza postać funkcji użytkownika wygląda następująco:

Zauważ, że obecność argumentów nie jest obowiązkowa. Dla przykładu funkcja arkuszowa DZIŚ() także nie posiada argumentów, które moglibyśmy wpisać z poziomu arkusza danych. Najważniejsze, co należy zapamiętać z naszego schematu, to odniesienie do zmiennej „MojaFunkcja” w instrukcjach. Jest to wynik zwracany przez naszą funkcję. Nazwa zmiennej odpowiada nazwie funkcji. Możemy to porównać do instrukcji Return w innych językach programowania. Z funkcji użytkownika korzystamy analogicznie jak w przypadku każdej innej funkcji. Możemy więc z niej skorzystać zarówno w kodzie VBA jak i w Arkuszu po wprowadzeniu nazwy naszej funkcji.

Kurs Excel VBA - Tworzenie własnych funkcji VBA - Funkcje Użytkownika

Kurs Excel VBA – Tworzenie własnych funkcji VBA – Funkcje Użytkownika

Kurs Excel VBA - Tworzenie własnych funkcji - Funkcje Użytkownika

Kurs Excel VBA – Tworzenie własnych funkcji – Funkcje Użytkownika

3. Argumenty i zaawansowany schemat funkcji

Powyższy schemat funkcji nie określa argumentów jak i typów danych. Jak wiemy zarówno argumenty, jak i wynik zwracany przez funkcje posiadają swoje typy danych. Jeśli ich nie określimy, przyjmą one typ danych Variant. Więcej o typach danych możesz przeczytać w tej części kursu. Bardziej zaawansowany schemat budowy własnych funkcji w Excel VBA wygląda następująco:

 • Poziom deklaracji, a więc zadeklarowania w obrębie jakiego zakresu projektu VBA nasza funkcja działa. Jeśli chcemy, by funkcja  mogła być wykorzystywana zarówno w arkuszu, jak i w każdym napisanym przez nas kodzie VBA zalecany jest tutaj poziom Public. Jeśli chcemy, by funkcja działała w arkuszu i w obrębie modułu – stosujemy poziom Private. Więcej na temat poziomów deklaracji możesz dowiedzieć się z tego artykułu.
 • Określamy nazwą argumenty, a więc wartości, które funkcja będzie przerabiała. Określamy także typy danych argumentów, w przeciwnym wypadku argumenty przyjmą typ Variant.
 • Na koniec powinniśmy określić typ danych dla wartości zwracanych przez funkcję. Jeśli tego nie zrobimy automatycznie będzie to typ Variant. Przy tworzeniu dużych funkcji, które eksploatują znacząco zasoby naszego komputera zalecane jest określenie typów danych. Więcej na temat typów danych pisałem w tej części kursu.

Stwórzmy teraz nową funkcję. Nasza funkcja powinna przyjmować 2 argumenty tekstowe: imię i nazwisko. Wynikiem funkcji powinny być inicjały pisane wielkimi literami stworzone z argumentów. Sam wynik powinien zwracać wartość także w typie danych tekstowych String. Naszą funkcję nazwijmy „INICJALY„. Funkcję zadeklarujmy na poziomie Public:

 

Kurs Excel VBA - Tworzenie własnych funkcji - Funkcje Użytkownika

Kurs Excel VBA – Tworzenie własnych funkcji – Funkcje Użytkownika VBA

W naszej nowej funkcji wyciągnęliśmy pierwsze litery imienia i nazwiska za pomocą funkcji LEFT(). Teksty łączymy ze sobą za pomocą operatora „&”. Następnie za pomocą funkcji VBA UCase zamieniamy litery inicjałów na litery wielkie.

4. Debugowanie funkcji – Jak debugować funkcje w VBA?

By sprawdzić, czy nasza funkcja działa w sposób poprawny powinniśmy ją przetestować. Można oczywiście zrobić to po napisaniu funkcji. Jeśli jednak chcemy sprawdzić na poziomie kodu VBA, czy kod naszej funkcji nie zawiera błędów programistycznych powinniśmy skorzystać z debugowania. W Edytorze VisualBasic wybieramy zakładkę Debug, a następnie Complie VBAProject. Nieprawidłowo napisana funkcja zwróci nam błąd, jak na poniższym screenie.

Kurs Excel VBA - Tworzenie własnych funkcji - Funkcje Użytkownika

Kurs Excel VBA – Tworzenie własnych funkcji – Funkcje Użytkownika VBA

Kurs Excel VBA - Tworzenie własnych funkcji VBA - Funkcje Użytkownika

Kurs Excel VBA – Tworzenie własnych funkcji VBA – Funkcje Użytkownika

5. Tworzenie własnych funkcji VBA – Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

5.1. Napisz funkcję zamieniającą numer PESEL na datę urodzenia. Warunki takiej funkcji możesz sprawdzić w tym artykule.

5.2. Utwórz funkcję zliczającą dni pozostałe do końca bieżącego roku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

12 komentarzy do “Tworzenie funkcji w Excel VBA – Funkcje użytkownika

 • GreG

  Zadanie 1:
  Public Function pesel(NrPesel As String) As String

  If IsNumeric(Mid(NrPesel, 3, 2)) <= 12 Then
  pesel = "19" & Mid(NrPesel, 1, 2) & " " & Mid(NrPesel, 3, 2) & " " & Mid(NrPesel, 5, 2)
  Else: pesel = "20" & Mid(NrPesel, 1, 2) & " " & Mid(NrPesel, 3, 2) – 20 & " " & Mid(NrPesel, 5, 2)
  End If

  End Function

  I tutaj występują dwa problemy:
  1.funkcja przy napisaniu peselu zaczynającego się od 0 – pomija 0 (nie wiem czemu gdyż zadeklarowałem zmienna pesel jako tekst, a nie jako liczbę)
  2.funkcja nie sprawdza warunku IsNumeric(Mid(NrPesel, 3, 2)) <= 12

  Jakieś sugestie?

  • Tomasz Kenig Autor wpisu

   Cześć,
   Jeśli chodzi o funkcję IsNumeric, to zwróci wartość True także w przypadku liczby pisanej jako tekst. W zasadzie, to zwraca True, gdy zmienna jest liczbą, lub może być zamieniona na liczbę. Można to sprawdzić na tym przykładzie:
   Sub IsNumericCheck()
   MsgBox IsNumeric("10")
   MsgBox IsNumeric(10)
   MsgBox IsNumeric(Str(10))
   MsgBox IsNumeric("010")
   End Sub

   Co do funkcji, przerobiłem na szybko. Funkcja CINT zamienia typ string na Integer.
   Nie jest potrzebna, ale mamy pewność, że wszystko zadziała.

   Public Function pesel(NrPesel As String) As String

   If CInt(Mid(NrPesel, 3, 2)) <= 12 Then

   pesel = DateSerial(1900 + CInt(Mid(NrPesel, 1, 2)), CInt(Mid(NrPesel, 3, 2)), CInt(Mid(NrPesel, 5, 2)))

   Else: pesel = DateSerial(2000 + CInt(Mid(NrPesel, 1, 2)), CInt(Mid(NrPesel, 3, 2)) - 20, CInt(Mid(NrPesel, 5, 2)))

   End If

   End Function

 • Hubert

  Mam pytanie, gdzie robię błąd?
  `Public Function PDATA(PESEL As String) As Date
  Dim Dzien As Integer
  Dzien = Mid(PESEL, 5, 2)
  Range(„B2”) = Dzien
  Dim Miesiac As Integer
  If Mid(PESEL, 3, 2) > 20 Then
  Miesiac = Mid(PESEL, 3, 2) – 20
  Else: Miesiac = Mid(PESEL, 3, 2)
  End If
  Range(„B3”) = Miesiac
  Dim Rok1 As Integer
  If Mid(PESEL, 1, 2) > 18 Then
  Rok1 = 19
  Else: Rok1 = 20
  End If
  Range(„B4”) = Rok1
  Dim Rok2 As Integer
  Rok2 = Mid(PESEL, 1, 2)
  Range(„B5”) = Rok2
  PDATA = DateSerial(Rok1 & Rok2, Miesiac, Dzien)
  End Function

  Sub PDATAMAKRO()
  Range(„C2”) = PDATA(96012306276#)
  End Sub

  Makro działa bez problemu ale funkcja nie chce działać w arkuszu, wyskakuje błąd „#NAZWA”

  Może ktoś pomóc?

 • Pieknywojciech

  Zadanie 5.2

  Option Explicit

  Sub ile_dni_do_konca_roku()

  Dim bierzacy_rok As Integer
  Dim dni_do_konca_roku As Integer
  Dim ostatni_dzien_roku As Date

  bierzacy_rok = DatePart(„yyyy”, Date)
  ostatni_dzien_roku = DateSerial(bierzacy_rok, 12, 31)
  dni_do_konca_roku = DateDiff(„d”, Date, ostatni_dzien_roku)

  End Sub

  O tyle lepiej, że będzie działać też w przyszłym roku 😉

 • Krog

  Zadanie 5.1

  Function DataPesel(PESEL As String) As Date
  If Mid(PESEL, 3, 1) < 2 Then
  DataPesel = DateSerial(1900 + Mid(PESEL, 1, 2), Mid(PESEL, 3, 2), Mid(PESEL, 5, 2))
  ElseIf Mid(PESEL, 3, 1) = 2 Then
  DataPesel = DateSerial(2000 + Mid(PESEL, 1, 2), Mid(PESEL, 3, 2), Mid(PESEL, 5, 2))
  End If
  End Function

  Zadanie 5.2

  Function IleDoKonca(Data As Date) As String
  IleDoKonca = DateDiff(„d”, Data, DateSerial(Year(Data), 12, 31))
  End Function

 • Łukasz

  5.2

  komórki zawierające numery PESEL formatuję jako „Tekst” albo jako „Niestandardowe” i wpisuję 11 zer: 00000000000.
  komórki zawierające funkcję formatuję jako „Data”.

   

  Public Function PESEL_data(PESEL As String) As Date
  PESEL_data = DateSerial(Left(PESEL, 2), Mid(PESEL, 3, 2), Mid(PESEL, 5, 2))
  End Function

   

   

 • kaczan

  Public Function IleDniDoKoncaRoku(datData As Date) As Integer
  Dim datKoniecRoku As Date

  If datData = 0 Then

  datData = Date

  Else
  End If

  datKoniecRoku = DateSerial(Year(datData), 12, 31)

  IleDniDoKoncaRoku = DateDiff(„d”, datData, datKoniecRoku)

  End Function

 • Seb

 • Weronika

  ZAD. 1

  Zad.2

   

 • Weronika

  Public Function Urodziny(pesel As String) As String

  Dim Dzien As String
  Dim Miesiac As String
  Dim Rok As String

  'if sprawdzamy, czy liczba dzień mieści się w przedziale 1-31 oraz przypisujemy wartość do zmniennej dzien

  If Mid(pesel, 5, 2) >= 1 & Mid(pesel, 5, 2) <= 31 Then
  Dzien = Mid(pesel, 5, 2)
  Else
  MsgBox („Podaj właściwy nr pesel”)
  End If

  'if sprawdzamy, czy miesiąc dotyczy osób urodzonych po ’00 roku czy nie
  If Mid(pesel, 3, 2) >= 21 Then
  Miesiac = Val(Mid(pesel, 3, 2)) – 20
  Else
  Miesiac = Mid(pesel, 3, 2)
  End If

  'if sprawdzamy, czy miesiąc dotyczy osób urodzonych po ’00 roku czy nie
  If Mid(pesel, 3, 2) >= 21 Then
  Rok = „20” & Left(pesel, 2)
  Else
  Rok = „19” & Left(pesel, 2)
  End If

  Urodziny = Dzien & „.” & Miesiac & „.” & Rok

  End Function

   

  Public Function DniDoKoncaRoku() As Integer

  Dim Dzisiaj As Date
  Dim Rok As String
  Dim KoniecRoku As String

  'wybranie bieżącego roku do obliczenia pozostałych dni do końca roku

  Dzisiaj = Now()
  Rok = Year(Now)
  KoniecRoku = „31/12/” & Rok

  'obliczenie różnicy (dni) między dzisiaj a 31.12
  DniDoKoncaRoku = DateDiff(„d”, Dzisiaj, DateValue(KoniecRoku))

  End Function