Funkcje matematyczne w SQL Server


Podobnie jak w pozostałych językach SQL,  SQL Server prezentuje szeroki zbiór funkcji matematycznych. Poniżej Przykłady wraz z wykorzystaniem.

ABS() – Zwraca wartość bezwzględną.

Pi() – Wartość liczby PI ~3,14159265358979

SQUARE() – Kwadrat liczby.

POWER(arg1, arg2) – Potęgowanie. Argument 1 określa podstawę potęgi. Argument 2 to wykładnik potęgi.

SQRT() – Pierwiastek kwadratowy z podanej wartości liczbowej.

ROUND(liczba, arg 2) – Funkcja zaokrągla liczbę do miejsc po przecinku wprowadzonych w argumencie 2. Argument może przyjmować wartość 0 – uzyskamy w ten sposób liczbę całkowitą. Argument może także przyjąć wartości ujemne – zaokrągla w ten sposób liczbę przed przecinkiem.

SIGN() – Zwraca 3 wartości w zależności od znaku liczby:  -1 / 0 / 1

RAND() – Losuje liczbę FLOAT z przedziału (0, 1)

CEILING() – Zwraca liczbę całkowitą najbardziej zbliżona do argumentu. Zaokrągla do góry.

FLOOR() – Zwraca liczbę całkowitą najbardziej zbliżona do argumentu. Zaokrągla do dołu.

EXP() – Funkcja zwraca wartość wykładniczą. Dla przykładu EXP(1) zwróci nam liczbę Eulera ~2,71828182845905

SIN(), COS(), TAN(), COT(),  ASIN(), ACOS(), ATAN(), ACOT() – Zestaw funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych.

LOG(), LOG10() – Funkcje wykładnicze.

DEGREES() – Zwraca wartość kąta w stopniach.

RADIANS() – Zwraca wartość kąta w radianach.

ATN2(x,y) – Zwraca wartość w radianach pomiędzy punktami na osiach x i y. ~~zmienić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.