Funkcje matematyczne w SQL Server

Podobnie jak w pozostałych językach SQL,  SQL Server prezentuje szeroki zbiór funkcji matematycznych. Poniżej Przykłady wraz z wykorzystaniem.

ABS() – Zwraca wartość bezwzględną.

Pi() – Wartość liczby PI ~3,14159265358979

SQUARE() – Kwadrat liczby.

POWER(arg1, arg2) – Potęgowanie. Argument 1 określa podstawę potęgi. Argument 2 to wykładnik potęgi.

SQRT() – Pierwiastek kwadratowy z podanej wartości liczbowej.

ROUND(liczba, arg 2) – Funkcja zaokrągla liczbę do miejsc po przecinku wprowadzonych w argumencie 2. Argument może przyjmować wartość 0 – uzyskamy w ten sposób liczbę całkowitą. Argument może także przyjąć wartości ujemne – zaokrągla w ten sposób liczbę przed przecinkiem.

SIGN() – Zwraca 3 wartości w zależności od znaku liczby:  -1 / 0 / 1

RAND() – Losuje liczbę FLOAT z przedziału (0, 1)

CEILING() – Zwraca liczbę całkowitą najbardziej zbliżona do argumentu. Zaokrągla do góry.

FLOOR() – Zwraca liczbę całkowitą najbardziej zbliżona do argumentu. Zaokrągla do dołu.

EXP() – Funkcja zwraca wartość wykładniczą. Dla przykładu EXP(1) zwróci nam liczbę Eulera ~2,71828182845905

select
ABS(-10) as RES1,
PI() as RES2,
SQUARE(10) as RES3,
POWER(2, 3) as RES4,
SQRT(100) as RES5,
ROUND(2222.5544, 2) as RES6,
SIGN(-123) as RES7,
RAND() as RES8,
CEILING($333.23456) as RES9,
FLOOR($333.23456) as RES10,
exp(1) as RES11
;

SIN(), COS(), TAN(), COT(),  ASIN(), ACOS(), ATAN(), ACOT() – Zestaw funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych.

LOG(), LOG10() – Funkcje wykładnicze.

DEGREES() – Zwraca wartość kąta w stopniach.

RADIANS() – Zwraca wartość kąta w radianach.

ATN2(x,y) – Zwraca wartość w radianach pomiędzy punktami na osiach x i y. ~~zmienić

select
SIN(0) AS RES1,
COS(0) AS RES2,
TAN(0) AS RES3,
COT(PI()/4) AS RES4,
POWER(4, LOG(2)) AS RES5,
LOG10(10) AS RES6,
DEGREES(PI()/2) AS RES7,
RADIANS(360) AS RES8,
ATN2(1,6) AS RES9;
go

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *