Instrukcja warunkowa If Then Else w Excel VBA 11


1. Czym jest instrukcja warunkowa If Then Else VBA

W najprostszym rozumieniu, jest to odpowiednik funkcji „Jeżeli()” stosowany w kodzie VBA. Wyobraźmy sobie, że chcemy, by nasz program podejmował decyzje na podstawie danych, które wprowadzimy. W zależności od tego, jakie dane zostaną wprowadzone na początku, możemy otrzymać wiele różnych rezultatów. Uproszczony model działania instrukcji If Then Else VBA zamieszczam poniżej:

Porównując instrukcję ze standardową funkcja „Jeżeli(warunek; kod po spełnieniu warunku; kod po niespełnieniu warunku)„, analogia fraz będzie wyglądać następujący sposób:

Co istotne nasz program po spełnieniu warunku, nie przerabia bloku kodu zapisanego w klauzuli Else. Po prostu ją pomija. Jeśli więc to możliwe, w klauzuli Then powinniśmy wpisywać bloki kodu, które wykonywane będą z większym prawdopodobieństwem. Oszczędzamy w ten sposób zasoby naszego komputera.

2. Przykład wykorzystania instrukcji warunkowej If Then Else

Wyobraźmy sobie, że chcemy w Excelu napisać krótkie makro, które na podstawie wpisanego wieku w komórce A2, określi słownie czy osoba jest pełnoletnia, czy niepełnoletnia. Wynik powinien pojawić się w komórce B2.

Kurs Excel VBA - If Then Else VBA

Kurs Excel VBA – If Then Else VBAPrzechodzimy z edytora VBA do naszego skoroszytu. Wchodzimy w arkusz, w którym chcemy wykonać nasz program. W moim przypadku będzie to „Arkusz1”. Klikamy w zakładkę „Developer” i z makr wybieramy nasz program.

3. Rozszerzenie instrukcji IF THEN ELSE:  IF THEN ELSEIF

Kod z naszego poprzedniego programu jest oczywiście uproszczony i uwzględnia możliwość uzyskania jedynie dwóch różnych od siebie wyników. Nie uwzględnia także możliwości wpisania dat, tekstów, liczb ujemnych itp. Jeśli chcemy, by nasz program w zależności od wypisanej danej mógł zwrócić 3 lub też więcej różnych od siebie wyników, modyfikujemy naszą instrukcję o klauzulę ELSE IF. Instrukcję możemy porównać do zagnieżdżonych dwóch lub więcej funkcji JEŻELI(WARUNEK_1; BLOK_KODU_1 ;JEŻELI(WARUNEK_2; BLOK KODU2; BLOK_KODU_3)). Spróbujmy zatem usprawnić nasz program stosując się do niżej zapisanych dodatkowych warunków:

 • Opieramy nasz program o wprowadzanie zdefiniowanej zmiennej
 • Dane wpisujemy w okienku InputBox, a sam wynik wyświetlany jest w formie komunikatu MsgBox
 • Dla liczb ujemnych i większych niż 100 będziemy prezentować komunikat o błędnie wprowadzonych danych

Do dzieła !

Na sam początek spróbujmy napisać program, spełniający nasze 3 pierwsze warunki. Typ danych Variant stosujemy tutaj celowo, z uwagi na to, by można było wprowadzić daną zarówno tekstową jak i liczbową:

4. Warunki zagnieżdżone

Nasz kod uwzględnia już wszystkie możliwości, w przypadku, gdy wprowadzimy wiek jako liczbę naturalną. Spróbujmy teraz usprawnić nasz kod o warunki takie jak:

 • Wprowadzimy komunikat o błędnie wpisanych danych dla wartości nienumerycznych
 • Wiek z miejscem dziesiętnym zaokrąglamy do liczby całkowitej

W tym celu wprowadzimy instukcję IF THEN ELSEIF wewnątrz instrukcji IF THEN ELSE. W przypadku zaokrąglenia liczby z miejscem dziesiętnym zastosujemy prostą funkcję Round(). To, czy zmienna jest numeryczna sprawdzamy przy pomocy funkcji IsNumeric.

5. Zadania (Rozwiązanie możesz wpisać w komentarzu)

5.1 Wykorzystując funkcje znakowe oraz instrukcję If Then Else napisz program, który na podstawie ostatniej litery wprowadzonego imienia określi, czy jest to kobieta, czy mężczyzna. Upraszając zadanie skupmy się na tym, że żeńskie imiona kończą się na literę „a”.

5.2 Korzystając z danych w arkuszu napisz program określający, czy komórka A1 jest pusta, czy też wypełniona

5.3 Analogicznie do przykładu z tego rozdziału napisz program, który na podstawie wprowadzonej daty urodzenia określi, czy osoba jest pełnoletnia, czy niepełnoletnia.

5.4 Zmodyfikuj w dowolny sposób przykład z tego rozdziału wykorzystując operator logiczny „OR”.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

11 komentarzy do “Instrukcja warunkowa If Then Else w Excel VBA

 • B

  Sub kobieta_czy_mezczyzna()
  Dim imie As String
  imie = InputBox(„Podaj swoje imię”)
  Range(„E2”) = Right(imie, 1)
  If Range(„E2”) = „a” Then
  plec = „kobieta”
  Else
  plec = „mężczyzna”
  End If
  Range(„E1”) = plec
  End Sub

  Sub czyPusta()
  If Range(„A1”) = „” Then
  Range(„A2”) = „Pusta”
  Else
  Range(„A2”) = „Wypełniona”
  End If
  End Sub

  Sub czyPelnoletni()
  If Range(„A1”) >= 18 Then
  Range(„A2”) = „pełnoletni”
  Else
  Range(„A2”) = „niepełnoletni”
  End If
  End Sub

 • Anonim

  Sub CzyKobieta()
  Dim strText As String
  Dim StrResult As String

  strText = InputBox(„Podaj Imie:”)
  If Right(strText, 1) = „a” Then
  StrResult = „kobieta”
  Else: StrResult = „facet”
  End If
  MsgBox (StrResult)

  End Sub
  Sub CzyPusta()
  Dim StrResult As String
  If Range(„A1”).Value = Empty Then
  StrResult = „pusta”
  Else: StrResult = „pełna”
  End If
  MsgBox (StrResult)
  End Sub

 • Tomo G

  Sub zad16()
  Dim data As Variant
  Dim okienko As String
  data = InputBox(„Podaj datę urodzenia w formacie: YYYY/MM/DD:”)
  If IsDate(data) = True Then
  If DateDiff(„yyyy”, data, Date) > 18 Then
  okienko = „pełnoletni”
  ElseIf DateDiff(„yyyy”, data, Date) = 18 And Month(data) – Month(Date) >= 0 And Day(Date) – Day(data) >= 0 Then
  okienko = „pełnoletni”
  Else
  okienko = „niepełnoletni”
  End If
  Else
  okienko = „Wprowadź prawidłowe dane”
  End If

  MsgBox (okienko)

  End Sub

 • Marcin

  5.1

  Option Explicit
  Sub FinkcjaWarunkowaIf4()

  Const strFemale As String = „Kobieta”
  Const strMale As String = „Mężczyzna”
  Dim strName As String
  strName = Cells(2, 1)

  If Len(strName) > 0 Then

  If Right(strName, 1) = „a” Then
  Cells(2, 4) = „Kobieta”
  Else: Cells(2, 4) = „Mężczyzna”
  End If

  Else: End If

  End Sub

   

  5.2

  Option Explicit
  Sub FunkcjaWasrunkowaIf5()

  Dim CzyPusta As Variant
  CzyPusta = Cells(1, 1)

  If Len(CzyPusta) > 0 Then
  MsgBox „Niepusta”
  Else: MsgBox „Pusta”
  End If

  End Sub

   

  5.3

  Option Explicit
  Sub FunkcjaWarunkowaIf6()

  Dim varWiek As Variant
  Dim strOdp As String
  Dim sglUrodziny As Single

  varWiek = InputBox(„Wprowadź swoją datę urodzenia. Wymagany format to RRRR/MM/DD”, „Sprawdź czy jestes pełnoletni”)
  sglUrodziny = DateDiff(„yyyy”, DateValue(varWiek), Date)

  If sglUrodziny >= 18 Then
  strOdp = „Jesteś pełnoletni”
  Else:
  strOdp = „Jesteś niepełnoletni”
  End If

  MsgBox strOdp

  End Sub

   

  5.4

  Option Explicit
  Sub FunkcjaWarunkowaIf7()

  Dim varWiek As Variant
  Dim strOdp As String

  varWiek = InputBox(„Wprowadź swój wiek:”, „Sprawdź czy jestes pełnoletni”)

  If varWiek < 0 Or varWiek > 100 Then
  strOdp = „Podaj wiek w przedziale od 0 do 100 lat”
  ElseIf varWiek >= 18 Then
  strOdp = „Jesteś pełnoletni”
  ElseIf varWiek < 18 Then
  strOdp = „Jesteś niepełnoletni”
  End If

  MsgBox strOdp

  End Sub

 • WiktorO

  Sub Jeżeli_zad3i4()

  Dim datBorn As Date
  Dim varAge As Single
  Dim strResult As String

  datBorn = DateSerial(InputBox(„Rok urodzenia”), InputBox(„Miesiąc urodzenia”), InputBox(„Dzień urodzenia”))
  varAge = DateDiff(„yyyy”, datBorn, Date, vbMonday)

  If IsNumeric(varAge) = True Then

  If Application.WorksheetFunction.Or(varAge > 100, varAge < 0) Then
  strResult = „Wprowadź poprawne dane”
  ElseIf varAge >= 18 Then
  strResult = „pełnoletni”
  ElseIf varAge < 18 Then
  strResult = „niepełnoletni”
  End If

  Else: strResult = „Wproawdź liczby”
  End If

  MsgBox strResult

  End Sub

 • Misiek

  Witam,
  Zadanie 5,3 sprawiło mi trochę problemów. Aby program dokładnie liczył nie wystarczy odjąć roku, trzeba to jeszcze połączyć z miesiącami i dniami.  Napisałem program, który przelicza ilość dni w ciągu 18 lat i porównuje to z wynikiem otrzymanym po odjęciu od siebie 2 dat.
  Czy da się coś takiego napisać na podstawie samych dat bez dodatkowych wyliczeń?

 • Weronika

  Zad. 1

  Zad. 2

  Zad. 3

  Zad. 4

   

 • Weronika

  Sub Program3()

  Dim Data As String
  Dim DataRobocza As String
  Dim Dzisiaj As Date

  Dzisiaj = Date

  Data = InputBox(„Podaj datę urodzenia w formacie YYYY/MM/DD:”)

  'Data robocza to dzień i miesiąc z aktualnej daty oraz rok, w którym ktoś osiąga/osiągnął pełnoletność
  DataRobocza = DatePart(„yyyy”, Data) & „/” & DatePart(„m”, Dzisiaj) & „/” & DatePart(„d”, Dzisiaj)

  'Sprawdzenie, czy podana wartość jest datą
  If IsDate(Data) = False Then
  MsgBox („Błędne dane, podaj właściwą wartość”)

  'Sprawdzenie, czy różnica w latach wynosi więcej lub mniej niż 18
  Else
  If DateDiff(„yyyy”, Data, Date) > 18 Then
  MsgBox („Jesteś pełnoletni”)

  ElseIf DateDiff(„yyyy”, Data, Date) < 18 Then
  MsgBox („Jesteś niepełnoletni”)

  'W przypadku roku, w którym osiągana jest pełnoletność – porównanie ilości dni
  ElseIf DateDiff(„yyyy”, Data, Date) = 18 Then
  If DateDiff(„y”, DateValue(DataRobocza), Data) <= 0 Then
  MsgBox („Jesteś pełnoletni”)
  Else
  MsgBox („Jesteś niepełnoletni”)
  End If
  End If
  End If

  End Sub